De Rotterdamse Wandelsportvereniging

Wandelen, wandelen, wandelen

Privacy Policy

De Rotterdamse Wandelsport Vereniging (hierna aan te duiden als RWV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De RWV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

–        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als RWV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door RWV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Lidmaatschap van de KWBN en/of de Atletiekunie;

–        Communicatie vergaderingen;

–        Het verzenden van de Wandelsportbode, een overzicht van het jaarprogramma en verjaardagskaarten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        Het overeengekomen lidmaatschap;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RWV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        Telefoonnummer;

–        E-mailadres;

–        Geslacht;

–        Geboortedatum

 

Uw persoonsgegevens worden door de RWV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief-abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door de RWV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

–        Deelname aan een evenement van de RWV.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RWV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        E-mailadres;

–        Geslacht;

 

Uw persoonsgegevens worden door de RWV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen georganiseerd door de RWV

Persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen georganiseerd door de RWV worden door de RWV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

–        Informeren over op handen zijnde evenementen 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        Toestemming middels een dubbel opt-in aanmelding via de website;

–        Toestemming middels een checkbox op het inschrijfformulier 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de RWV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        Telefoonnummer;

–        E-mailadres;

–        Geslacht;

–        Geboortedatum; 

 

Uw persoonsgegevens worden door de RWV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Gedurende de periode dat men gezien wordt als deelnemers aan evenementen van de RWV;

–        Verwijdering volgt indien men gedurende tenminste drie achtereenvolgende jaren niet heeft deelgenomen aan een evenement van de RWV 

 

Voor tochten waarbij het aantal deelnames wordt bijgehouden bewaren we de volgende gegevens:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegel;

–        Achternaam;

–        Geboortedatum;

–        Woonplaats (laatst bekend);

–        Vereniging (laatst bekend);

 

Deze gegevens voor de Kennedymars woorden ook bewaard bij de organisatie in de persoon van Gijs den Ouden;

Deze gegevens voor Nijmegen-Rotterdam worden ook bewaard bij de organisatie in de persoon van Hansje Zoon;

Deze gegevens worden bewaard totdat betrokkene of een wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene verzoekt tot verwijdering hiervan.       

 

Voor de lijst Continental Centurions bewaren we de volgende gegevens:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegel;

–        Achternaam;

–        Vereniging

–        CC-nummer

–        Jaartal/datum prestatie

 

Deze gegevens worden ook bewaard bij de organisatie in de persoon van Gijs den Ouden;

Deze gegevens worden bewaard totdat betrokkene of een wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene verzoekt tot verwijdering hiervan.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door de RWV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Communicatie over inzet bij door de RWV georganiseerde evenementen.

–        Het verzenden van Kerst- en Nieuwjaarswensen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        Mondelinge overeenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de RWV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        Telefoonnummer;

–        E-mailadres;

–        Geboortedatum;

 

Uw persoonsgegevens worden door RWV  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Gedurende de periode dat men als vrijwilliger actief is

Deze persoonsgegevens worden door de organisatie in de persoon van Annie Suijkerbuijk bewaard.

 

Fotografie

Tijdens bijeenkomsten en evenementen van de RWV kunnen foto’s worden gemaakt met de volgende doelstelling(en):

–        Publicatie in het fotoalbum op de website en in de Wandelsportbode

–        Het verluchtigen van brochures, flyers, de website en nieuwsbrieven van de RWV

 

Grondslag voor fotografie:

–        Aanwezigheid op een bijeenkomst van de RWV

–        Inschrijving voor en deelname aan een evenement van de RWV

 

Foto’s worden bewaard door de organisatie voor de periode:

–        Totdat een betrokkene of wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene verzoekt tot verwijdering van een of meer foto’s waarop betrokkene duidelijk staat afgebeeld.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–        Het produceren en verzenden van de wandelsportbode met bijlagen;

–        Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

De RWV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–        Alle personen die namens de RWV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

–        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

–   Onze bestuursleden en ledenadminstrateur zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Rotterdamse Wandelsport Vereniging

Hooglandstraat 77a

3036 PD

Rotterdam

secretaris@rotterdamsewandelsportvereniging.nl