Rotterdamse Wandelsport Vereniging

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de deelnemende leden en niet-leden, hierna te noemen de deelnemer aan wandelevenementen van de Rotterdamse Wandelsport Vereniging, hierna te noemen de RWV

Inschrijving

– Dit wandelevenement is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
– Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de RWV worden bepaald.
– De RWV bepaalt het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd.
– Inschrijving is bij wandeltochten mogelijk op de dag dat de wandeling plaatsvindt. Dat dient vooraf te gebeuren op de aangegeven manier. Betaling van het inschrijfgeld vormt een onderdeel van de inschrijfprocedure.
– Bij een aantal door de RWV geselecteerde wandelingen en wedstrijden is voorinschrijving mogelijk. Door voorinschrijving is de organisatie vooraf op de hoogte van uw deelname en daardoor kan het inschrijfgeld lager zijn dan bij aanmelding kort voor of op de dag van het evenement. Voorinschrijving kan de aangegeven manier, meestal via de website van de RWV. Betaling van het inschrijfgeld maakt ook hierbij een onderdeel uit van de inschrijfprocedure.
– Indien een deelnemer na voorinschrijving toch niet mee kan doen aan het evenement, dient hij daarvan zo spoedig mogelijk bericht te doen aan de organisatie. Teruggave van (een deel van) het reeds betaalde inschrijfgeld behoort tot de mogelijkheden. Dit ter beoordeling van de RWV.
– Met het inschrijven voor de wandeltocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
– Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de RWV van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de KWBN, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
– Voor nachttochten en andere bijzondere evenementen gelden aanvullende regelementen. Deze worden specifiek benoemd in de aankondigingen van die evenementen.

Deelname

– Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht.
– Derhalve is niet toegestaan:

gebruik te maken van een vervoermiddel

zich in looppas voort te bewegen.

– Wél toegestaan is:

Nordic Walking en afgeleide wandelsportdisciplines

snelwandelen

het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking.

– Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.
– De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
– Tijdens de wandeltocht is het deelnemers verboden op enigerlei wijze
uiting te geven aan een politieke gezindheid
zich aanstootgevend te gedragen of te kleden
reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de RWV
luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren
voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
– De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.
– Deelnemers die zich tijdens het wandelevenement niet (correct en persoonlijk) afmelden vóór de door de RWV aangegeven tijd worden geacht te zijn uitgevallen.
– Aanwijzingen van de RWV, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
– Het evenement is voor iedereen toegankelijk mits deze beschikt over een geldig entreebewijs.
– Ouders van kinderen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.
– Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook zal worden bestraft: Als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel kan hem de opruimingskosten in rekening worden gebracht.
– De deelnemer richt geen schade aan in de natuur: Als een deelnemer betrapt wordt op het maken van schade kan hem de herstelkosten in rekening worden gebracht.
– De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
– Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Aansprakelijkheid RWV

– De RWV, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letstel en/of materiële schade, die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
– De deelnemer is te allen tijden aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de RWV, de locatie, materiaal beschikbaar gesteld door de RWV en andere externe partijen.
– De RWV behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weers-omstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de RWV kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.
– In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de RWV. De RWV draagt er zorg voor dat de bij of krachtens dit Reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.

Verkoop en reclame

– Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de RWV.
– Reclame-uitingen voor niet deelnemende bedrijven zijn verboden. Indien een of meerdere van de bovenstaande reglementen niet wordt nageleefd, dan zal de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten. Indien deze weigert wordt de plaatselijke politie ingeschakeld.